Onze werking

ENKELE AFSPRAKEN

Je kamer:

Bij het inrichten van de kamer ontvangt iedere student een persoonlijke kamersleutel en een badge van de buitendeur. Het onderhoud van de kamer gebeurt door de student zelf. Er is internetaansluiting op iedere kamer. In het hele gebouw heerst er een rookverbod. Drugs en huisdieren zijn niet toegelaten in het studentenhuis.

Sanitaire voorzieningen:

Iedere verdieping is voorzien van voldoende douches en toiletten.

Openingsuren:

De ingang van het studentenhuis is voorzien van een elektronisch toegangssysteem en iedere student ontvangt na het betalen van een waarborg een toegangsbadge.

Bezoekers zijn welkom van 9.00 u. ’s morgens tot 22.00 u. ’s avonds.

Ontspanningsruimte en keuken. Er zijn twee gemeenschappelijke ontspanningsruimten met TV en keuken. De verhuurder stelt diepvriezers, microgolfovens, fornuizen,… ter beschikking. Daarom worden geen van genoemde toestellen op de kamers van de studenten toegelaten. Alsook: waterkokers, kook- en verwarmingstoestellen.

Wij vinden de mening van de studenten belangrijk en roepen hen ook op om een positieve bijdrage te leveren aan het samenleven in het huis. Het is belangrijk dat er een aangename sfeer heerst en alle inbreng van de bewoners zelf hieromtrent wordt gewaardeerd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het algemeen beleid van het studentenhuis wordt bepaald in de Raad van Bestuur, waarvan de heer Francis Loyens voorzitter is.

Het studentenhuis Salvator is een gemengde leef- en studiegemeenschap, waar 80 meerderjarige studenten kunnen verblijven. Het gebouw ligt in een rustige omgeving, even buiten het centrum van Hasselt. Er zijn regelmatige busverbindingen naar de stad en het station.
Om het samenleven zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is er een huishoudelijk reglement, in samenspraak met de studenten, opgesteld.

1. De huurder die in de kamer zijn intrek neemt, is eraan gehouden de kamer te behouden voor de duur van het ganse academiejaar.
Voortijdige opzeg gebeurt schriftelijk, met een aangetekende brief, gericht aan de directeur mevr. Marjan Schorpion. Bijkomende voorwaarden i.v.m. opzeg staan vermeld in de huurovereenkomst. Ingeval de huurder de kamer wenst verder te huren voor het volgend jaar, dient een nieuw contract ondertekend te zijn uiterlijk op de vervaldag van het lopende contract.
Het is de huurder verboden om de gehuurde kamer onder te verhuren Tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.  Indien de huurder van adres, school of studierichting verandert dient deze dit schriftelijk te melden aan de directie van het studentenhuis, en wordt een nieuwe huurovereenkomst opgesteld.

2. Bij het inrichten van de kamer ontvangt iedere huurder haar/zijn persoonlijke sleutel. Bij verlies of beschadiging zal de huurder de sleutel moeten bekostigen. De sleutel van de kamer en buitendeur mag niet uitgeleend worden aan derden. Bij het betrekken van de kamer wordt een inventaris opgesteld. De materialen, zoals bv.:  bed, bureau,… mogen de kamer niet verlaten of geruild worden met andere kamers.
De huurder kan zijn/haar kamer naar persoonlijke smaak en voorkeur inrichten. Let wel: op de magnetische wand mag enkel iets opgehangen worden met magneten, geen duimspijkers of spijkers. Het is de huurder verboden om, zonder voorafgaandelijke toelating van de verhuurder, schilderwerken uit te voeren of gaten te boren in de muren van de kamer. Kaarsen, diffusers zijn omwille van het brandgevaar verboden.

3. De huurders dienen zorgzaam om te springen met het ter beschikking gestelde materiaal. Zij dienen hun kamer qua orde en properheid in goede toestand te onderhouden. Hiervoor is per verdieping het nodige basismateriaal ter beschikking gesteld. Eventuele beschadigingen dienen zij onmiddellijk te melden.
De huurder staat in voor de schade rechtstreeks door hem toegebracht of door anderen aan wie hij toegang tot zijn kamer verleende; dit voor zover die schade NIET het gevolg is van een normaal gebruik. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor wat er in zijn/haar kamer gebeurt (bv. Overtreden van regels door derden, o.a. roken, alcoholgebruik).

4. Elektriciteit, verwarming en water zijn in de huurprijs inbegrepen. De huurder gaat zuinig om met energie. Meegebrachte elektrische toestellen moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke veiligheidsvoorschriften en dienen schriftelijk aan de verhuurder te worden meegedeeld. Bij het verlaten van de kamer (weekend en vakanties) dienen ramen en deuren gesloten en radiator dicht gedraaid te worden. Opladers uitgetrokken.

5. De huurders dienen erop te letten dat gedurende hun afwezigheid de deur van hun kamer afgesloten is. Kamersleutel en badges worden nooit uitgeleend aan anderen. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal.
De gangen en overlopen dienen te allen tijde over hun volledige oppervlakte vrijgehouden te worden.

6. Het is de huurders toegelaten in hun kamer bezoek te ontvangen van 9.00 tot 22.00 u. Nadien kan dit in de gemeenschappelijke ruimte tot 00.00 u., met dien verstande dat de algemene orde en rust niet verstoord worden. Bezoekers mogen niet blijven overnachten, tenzij in overleg en mits voorafgaand akkoord van de begeleiding.  Dit dient tijdig gemeld aan de begeleiding.

7. Studenten kunnen verblijven in het studentenhuis van zondagavond 17u tot vrijdagavond 19u. Begeleiding is aanwezig van zondagavond 21u tot vrijdagavond 17u.  Verblijf tijdens weekends en korte vakanties kan onder bepaalde voorwaarden en na afspraak (o.a. stage of examenperiode).  Het huishoudelijk reglement blijft ook dan van toepassing.

Het huishoudelijk reglement blijft ook dan van toepassing.

Inkleding kamer Studentenhuis Salvator

8. De gesproken taal in het studentenhuis is Nederlands.

9. Overdreven luidruchtigheid, “lawaaioverlast”, moet vermeden worden, om medehuurders niet te storen. Dit kan o.a. door het radiotoestel niet te luid in te stellen en geen gezellige onderonsjes te organiseren op de kamer. In dat geval kunnen jullie gebruik maken van de gemeenschappelijke ontspanningsruimte. Het roepen en schreeuwen van de ene kamer naar de andere moet volledig vermeden worden.
Respecteer zeker de nachtrust van anderen! Tussen 22.00 en 8.00 u wordt stilte gevraagd, in de kamers, de gangen, trappen en zeker ook buiten aan de rookplaats.
Draag geen luidruchtig schoeisel in huis.
Het verstoren van het samenleven en de studiesfeer wordt onder geen enkele voorwaarde getolereerd.

10. Iedere verdieping is voorzien van voldoende douches en toiletten. Omwille van hygiënische redenen wordt verwacht deze steeds netjes achter te laten. Na het nemen van een douche moet de ruimte grondig gereinigd worden; haren verwijderen en de vochtige vloer drogen.
Het nemen van een douche en gebruik van de keukens is verboden aan personen die niet in het studentenhuis verblijven.

11. Het is de huurder verboden eetwaren te bereiden in zijn kamer. Er zijn twee gemeenschappelijke ontspanningsruimtes met TV en keuken. De verhuurder stelt koelkasten, diepvriezers, microgolfovens, fornuizen, koffiezetapparaten,… ter beschikking. Het plaatsen en/of gebruiken van waterkokers, kook- en verwarmingstoestellen op de kamer is niet toegelaten. Gemeenschappelijke koelkasten mogen door de huurders benut worden. Het kamernummer moet op alle verpakkingen duidelijk leesbaar zijn. Eetwaren waarvan de versheidsdatum is verstreken dient men regelmatig weg te nemen. Gedurende de vakantieperioden of langdurige afwezigheid dient men niets in de koelkasten achter te laten. Bij morsen, voor of in de koelkast dient men dit onmiddellijk grondig op te kuisen. Er mag niets geplaatst worden op vensterbanken.

Elke huurder zal zorgen dat hij na gebruik van de gemeenschappelijke keuken, deze in ordelijke, nette en propere toestand achterlaat. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afwassen. Dit in het belang van zijn medebewoners. De verantwoordelijken zullen hierop regelmatig toezicht houden. De huurder moet alle elektrische apparaten correct gebruiken en uitzetten na gebruik. Afval wordt afzonderlijk verzameld in het daarvoor voorziene lokaal.

12. Alle meubelen en materiaal die zich in de gemeenschappelijke lokalen bevinden mogen de ruimte niet verlaten en dienen met respect behandeld te worden. Alle schade zal door de huurder gedragen worden.

13. De huurders zijn verzekerd voor ongevallen, die in het studentenhuis gebeuren. Maar in de brandpolis van het studentenhuis zijn persoonlijke zaken van de huurders, o.a. kleding, niet inbegrepen. Men kan dit vermelden in de eigen brandpolis; “Waarborg verplaatsing inboedel”.

14. Indien een huurder ziek wordt, kan hij/zij terecht bij een huisartsen in de buurt. Verwittig zo vlug mogelijk het personeel. Zij zullen op uw vraag de dokter bellen. Indien de huurder maar met een klein ongemak te kampen heeft, kan het personeel zelf hulp bieden. Tijdens de weekdagen zijn de opvoeders ook ’s nachts te bereiken.

15. De fietsen moeten in de fietsenstalling geplaatst worden. Er mogen geen fietsen aan de brandtrap of tegen het gebouw gezet worden. Het is aangewezen om de fietsen in de fietsenstalling ook goed te sluiten tegen diefstal. De fietsenstalling moet steeds goed gesloten worden.

16. Omwille van brand-/ontploffingsgevaar van fietsbatterijen en elektrische steps mag de fietsbatterij/elektrische step enkel opgeladen worden op de kamer wanneer de student aanwezig is. Deze batterij mag niet opladen tijdens de nacht wanneer de student slaapt. Het studentenhuis is niet verantwoordelijk voor schade aan of veroorzaakt door elektrische fietsen/steps.

17. We hebben een beperkt aantal parkeerplaatsen voor onze studenten. Je betaalt 30 euro waarborg voor een parkingbadge en 50 euro huur voor een academiejaar.

18. Om verstaanbare veiligheidsredenen dient de ingangsdeur steeds gesloten te blijven. Het is ten strengste verboden voorwerpen tussen de deur te plaatsen of deze open te laten, zelfs voor korte duur.
De brandladder mag enkel gebruikt worden in geval van brand, of tijdens een brandoefening.
De toegang tot de daken is ten strengste verboden. Gebruik van de lift tijdens weekends en vakantieperiodes is af te raden.


19. Het is de huurder verboden te roken in het gebouw. Roken kan wel buiten op voldoende afstand van het gebouw. Alle huurders dragen een grote verantwoordelijkheid op gebied van veiligheid voor zichzelf en medebewoners. De veiligheid van anderen in gevaar brengen o.a. door roken in het gebouw of saboteren van een rookmelder, heeft onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg.
Het gebruik van alcohol is enkel toegelaten in de keuken en/of ontspanningsruimte, mits toestemming van het begeleidend personeel. Let op! Ook al heb je toestemming om alcohol te gebruiken, we rekenen erop dat je je gezond verstand gebruikt.

Bezit en gebruik van drugs is verboden in het studentenhuis. Bezit, gebruik en/of dealen betekent onmiddellijke schorsing.

Het houden van dieren is niet toegelaten in de kamers of om het even waar in het gebouw.

Affiches en posters mogen enkel aangebracht worden op de voorbestemde plaatsen en mits toestemming van het personeel.
Het is de huurder verboden elke vorm van fuiven te organiseren binnen het gebouw.
Bij overtreding zullen de nodige sancties getroffen worden.

Camera’s zijn geplaatst in de gemeenschappelijke ruimtes om de veiligheid te waarborgen.

20. Participatie: Het studentenhuis streeft een hoog welbevinden na. Studenten hebben inspraak, en kunnen voorstellen doen aan gangverantwoordelijken of begeleiding om het samenleven te optimaliseren. Maandelijks is er een vergadering met begeleiding en gangverantwoordelijken.  Hierop kunnen deze voorstellen naar voor gebracht en besproken worden.  Team en studenten gaan respectvol met elkaar om, en luisteren naar elkaar.  Beslissingen worden in overleg genomen.

21. De begeleiding wil graag helpen om ervoor te zorgen dat je slaagt. Vandaar dat we studiebegeleiding aanbieden.  Dit is steeds op vraag.  Best spreek je iemand van de begeleiding aan.  Zij zullen je graag helpen met schema’s, studieplanning, enz…

22. De directeur en/of opvoeders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor onverantwoord gedrag van huurders, noch voor diefstallen. Meerderjarigen zijn volledig handelsbekwaam en worden in staat geacht zich naar goeddunken te gedragen, maar wel binnen de regels. Meerderjarigheid betekent ook verantwoordelijkheid opnemen voor je daden ten opzichte van iedereen. Wanneer de algemene veiligheid in het gedrang komt of de veiligheid van studenten of medestudenten, hebben de personeelsleden het recht om de kamers te controleren. Wie op een overtreding betrapt wordt, kan de toegang tot het studentenhuis ontzegd worden, zonder terugbetaling van de huur.

23. Grensoverschrijdend gedrag

24. Klachtenprocedure

25. In geval van brand is het van belang om vlug te reageren, geef het alarmsignaal door op de brandknop te drukken, die zich in elke gang bevindt. Rookdetectors bevinden zich op iedere kamer en in de gemeenschappelijke ruimten.

Bel zo vlug mogelijk naar de gsm voor noodgevallen.  Alle nummers zijn terug te vinden in de valven.  Peda gsm: 0469 10 60 99 , Marjan: 0495 57 61 64 (best zet je deze nummer in je contacten van je gsm)

De brandweer wordt rechtstreeks verwittigd door de alarmcentrale als het brandalarm af gaat.
Indien het brandalarm opzettelijk wordt aangezet en/of door eigen schuld afgaat (roken, kaarsen, wierook,…), worden de kosten voor het nodeloos uitrukken van de brandweer op de huurder verhaald.

Welke informatie geven tijdens een noodoproep:

 • Soort: Brand, explosie, ongeval…
 • Plaats: Studentenhuis Salvator, Salvatorstraat 20   3500 Hasselt
 • Nadere omschrijving plaats, verdieping, toegang.
 • Ernst: Aard kwetsuur, aantal, uitgestrektheid,…

Als je snel bij de brand bent, kan je veel schade voorkomen. Op heel wat plaatsen in het studentenhuis zijn haspels en blusapparaten aanwezig. Deze zijn echter nutteloos als je ze niet doeltreffend kan gebruiken. Iedereen zou dan ook moeten weten waar de dichtstbijzijnde snelblusser of muurhaspel te vinden is, en hoe ze werken. Kijk daarom eens rond en stel je op de hoogte van de werking.

Opgelet: alleen maar pogen de brand te blussen indien je zelf niet in gevaar komt!

Als er echt gevaar dreigt, is het noodzakelijk dat iedereen het gebouw verlaat. Een vlotte evacuatie kan van levensbelang zijn. Mensen die geïnformeerd en getraind zijn, zullen minder snel in paniek raken. Daarom zijn er jaarlijks verschillende evacuatie-oefeningen. Wij verwachten dat alle studenten hieraan deelnemen en de oefeningen ernstig nemen!
Een veilige omgeving is de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Zorg dat je de mogelijke vluchtwegen kent. Ze zijn aangeduid met officiële waarschuwingstekens. In elke gang en kamer hangt een evacuatieplan. Neem op elk verdiep dat je komt even de tijd om dit te bekijken.
Hoe evacueren?

 •  Bij het horen van het alarmsignaal, onderbreek je je bezigheden. Klop op de deur van je buren, dit om te kijken of ze het brandalarm gehoord hebben en weten dat ze moeten evacueren.
 • De evacuatieweg is de afgesproken vluchtweg indien de veiligheid dit toelaat.
 • Op de verzamelplaats blijf je wachten tot men de toelating geeft om naar het gebouw terug te keren. (verzamelplaats is aan de fietsenstalling)
 • GEBRUIK IN GEEN GEVAL DE LIFT!

In het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd met uitleg over brandveiligheid en wat te doen. Elke student wordt verwacht deze te volgen.

Omwille van veiligheidsredenen dienen de aan – en afwezigheden in het studentenhuis via het in/uit bord zichtbaar te zijn. Dit om een correct zicht te hebben op het aantal studenten dat zich in het studentenhuis bevindt.

26. Het is belangrijk regelmatig het infobord aan de ingang te raadplegen. Je vindt er informatie, mededelingen en eventuele wijzigingen over het studentenhuis terug. We gaan er vanuit dat de info door alle huurders gelezen wordt.

27. Internetgebruik in het studentenhuis

Het hele gebouw is voorzien van WIFI en op elke kamer is er ook een aansluiting voor bekabeld internet.
Het gebruik van deze internetverbindingen is gratis.
Een internetkabel kan indien gewenst op het secretariaat geleend worden tegen een waarborg. De kabel wordt steeds in het aansluitpunt gelaten. Indien nodig wordt de kabel uit de pc gehaald om slijtage van dit aansluitpunt tegen te gaan.

Het aanbod van deze internetfaciliteiten door het Studentenhuis Salvator is een gunst en geen recht.
De systeembeheerders doen hun best om het netwerk stabiel te houden. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens of enige andere geleden schade door de gebruikers van dit netwerk.

Het gebruik van deze internetverbinding vereist respect vanwege de gebruikers : respect voor het systeem en toebehoren en respect voor de privacy van elkeen.
Ongepast gedrag en/of misbruik van de servers en toebehoren worden niet getolereerd.
Vastgesteld misbruik en/of eventuele hinder bij het gebruik van je eigen computer en/of het systeem worden dadelijk op het secretariaat gemeld.

 • De internetverbinding mag niet gebruikt worden voor commerciële noch onwettige doeleinden.
 • Systeeminformatie, systeemconfiguratie of beschikbare toepassingsprogramma’s mogen niet gewijzigd worden.S
 • Schoolwerk heeft steeds voorrang. Online gamen, Facebook en andere recreatieve toepassingen worden toegelaten zolang ze het schoolwerk niet verstoren door o.a. het systeem sterk te vertragen.
 • De systeembeheerders hebben steeds het recht om een site die overlast veroorzaakt offline te halen om de andere gebruikers een vlot gebruik van het systeem te kunnen verzekeren.

Bij overtreding van de bovenstaande regels en richtlijnen behoudt Studentenhuis Salvator vzw het recht de betrokken gebruiker(s) te sanctioneren. Dit kan gaan van een tijdelijke of blijvende intrekking van het internetgebruik, een financiële vergoeding van de benadeelde partijen, tot het ondernemen van gerechtelijke stappen t.a.v. de misbruiker(s).

De Raad van Bestuur van Studentenhuis Salvator vzw zal ernstige overtredingen onderzoeken om verdere sancties te bepalen. Indien een hogere instantie een overtreding meldt zal er door Studentenhuis Salvator vzw volledige medewerking verleend worden aan hun onderzoek.

28.  Wetgeving op de privacy (GDPR)

Als VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studentenhuis Salvator, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt.

marjanschorpion@studentenhuissalvator.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door VZW Studentenhuis Salvator verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van informatieve mails
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Algemene correspondentie
 • Interne administratie
 • Bankverrichtingen registreren
 • Verzekeringsmaatschappij

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Stamboeknummer school
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en bij wettelijke verplichting.  . 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving
 • Het aanvragen van subsidies
 • Administratie dienst onderwijs

Wij kunnen persoonsgegevens niet delen met derden indien u ons aangeeft dat u dit liever niet heeft. U heeft het recht dit op eender welk moment te kennen te geven.

Bewaartermijn:
VZW Studentenhuis Salvator bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
VZW Studentenhuis Salvator kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

29. Tuchtreglement

Bij overtreding van de bovenstaande regels en richtlijnen behoudt Studentenhuis Salvator vzw het recht de betrokken gebruiker(s) te sanctioneren. Dit kan gaan van een tijdelijke of blijvende intrekking van het internetgebruik, een financiële vergoeding van de benadeelde partijen, tot het ondernemen van  gerechtelijke stappen t.a.v. de misbruiker(s).

De Raad van Bestuur van Studentenhuis Salvator vzw zal ernstige overtredingen onderzoeken om verdere sancties te bepalen. Indien een hogere instantie een overtreding meldt zal er door Studentenhuis Salvator vzw volledige medewerking verleend worden aan hun onderzoek.

Aanvullende IVPB documenten ter inzage op het secretariaat.