Enkele afspraken

ENKELE AFSPRAKEN

Je kamer:

Bij het inrichten van de kamer ontvangt iedere student twee persoonlijke sleutels: een chip van de buitendeur en een sleutel van de kamer. Het onderhoud van de kamer gebeurt door de student zelf. Er is internetaansluiting op iedere kamer. In het hele gebouw heerst er een  rookverbod . Drugs en huisdieren zijn niet toegelaten in het studentenhuis.

Bezoekers zijn welkom van 9.00 u. ’s morgens tot 22.00 u. ’s avonds.

Sanitaire voorzieningen:

Iedere verdieping is voorzien van voldoende douches en toiletten.

Living zitgedeelte

 

Openingsuren:

De ingang van het studentenhuis is voorzien van een elektronisch toegangssysteem en iedere student ontvangt na het betalen van een waarborg een toegangschip.

Ontspanningsruimte en keuken. Er zijn twee gemeenschappelijke ontspanningsruimten met TV en keuken. De verhuurder stelt diepvriezers, microgolfovens, fornuizen,… ter beschikking. Daarom worden geen van genoemde toestellen op de kamers van de studenten toegelaten. Alsook: waterkokers, kook- en verwarmingstoestellen.

Studentenraad:

Wij vinden de mening van de studenten belangrijk en roepen hen ook op om een positieve bijdrage te leveren aan het samenleven in het huis. Het is belangrijk dat er een aangename sfeer heerst en alle inbreng van de bewoners zelf hieromtrent wordt gewaardeerd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het algemeen beleid van het studentenhuis wordt bepaald in de Raad van Bestuur, waarvan de heer Lambert Gorissen voorzitter is.

Het studentenhuis Salvator is een gemengde leef- en studiegemeenschap, waar 80 meerderjarige studenten kunnen verblijven. Het gebouw ligt in een rustige omgeving, even buiten het centrum van Hasselt. Er zijn regelmatige busverbindingen naar de stad en het station.
Om het samenleven zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is er een huishoudelijk reglement, in samenspraak met de studenten, opgesteld.

 

01. De huurder die in de kamer zijn intrek neemt, is eraan gehouden de kamer te behouden voor de duur van het ganse academiejaar.

Voortijdige opzeg gebeurt schriftelijk, met een aangetekende brief, gericht aan de directeur mevr. Jo Kums. Bijkomende voorwaarden i.v.m. opzeg staan vermeld in het contract. Ingeval de huurder de kamer wenst verder te huren voor het volgend jaar, dient een nieuw contract ondertekend te zijn uiterlijk op de vervaldag van het lopende contract.

02. Bij het inrichten van de kamer ontvangt iedere huurder haar/zijn persoonlijke sleutel. Bij verlies of beschadiging zal de huurder, voor eigen rekening, een nieuwe sleutel laten maken. De sleutel van de kamer en buitendeur mag niet uitgeleend worden aan derden. Bij het betrekken van de kamer wordt een inventaris opgesteld. De materialen, zoals bv.: matras, bed, kastjes, stoelen,… mogen de kamer niet verlaten of geruild worden met andere kamers.

Inkleding kamer

 

De huurder kan zijn/haar kamer naar persoonlijke smaak en voorkeur inrichten. Let wel: op de magnetische wand mag enkel iets opgehangen worden met magneten, geen duimspijkers, spijkers of plakband. Het is de huurder verboden om, zonder voorafgaandelijke toelating van de verhuurder, schilderwerken uit te voeren, gaten te boren in de muren van de kamer, de gordijnen te vervangen. De deur van de kamer is behandeld met een speciale vernislaag, er mag niets op geplakt worden. Kaarsen zijn omwille van het brandgevaar verboden.
Op elke kamer is een aansluiting voor het internet voorzien, we raden aan de kabel ingeplugd te laten.

03. De huurders dienen zorgzaam om te springen met het ter beschikking gestelde materiaal. Zij dienen hun kamer qua orde en properheid in goede toestand te onderhouden. Hiervoor is per verdieping het nodige basismateriaal ter beschikking gesteld. Eventuele beschadigingen dienen zij onmiddellijk te melden.

De huurder staat in voor de schade rechtstreeks door hem toegebracht of door anderen aan wie hij toegang tot zijn kamer verleende; dit voor zover die schade NIET het gevolg is van een normaal gebruik. (De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor wat er in zijn/haar kamer gebeurt (bv. Overtreden van regels door derden, o.a. roken, alcoholgebruik).

04. Elektriciteit, verwarming en water zijn in de huurprijs inbegrepen. In zijn eigen belang is de huurder zuinig met het gebruik van energie. Meegebrachte elektrische toestellen zoals koelkast, koffiezettoestel, radio enz. moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke veiligheidsvoorschriften en dienen schriftelijk aan de verhuurder te worden meegedeeld. Bij het verlaten van de kamer (weekend en vakanties) dienen ramen en deuren gesloten en radiator dicht gedraaid te worden.

05. De huurders dienen erop te letten dat gedurende hun afwezigheid de deur van hun kamer afgesloten is. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal.
De gangen en overlopen dienen te allen tijde over hun volledige oppervlakte vrijgehouden te worden.

06. Het is de huurders toegelaten in hun kamer bezoek te ontvangen van 9.00 tot 22.00 u. Nadien kan dit in de gemeenschappelijke ruimte tot 00.00 u., met dien verstande dat de algemene orde en rust niet verstoord wordt. Bezoekers mogen niet blijven overnachten, tenzij in overleg met de begeleiding, en dient vooraf steeds gemeld te worden omwille van de veiligheid.

Sfeerbeeld kamer

07. Verblijf tijdens weekends en korte vakanties kan mits aanvraag (stage, examenperiode). Het huishoudelijk reglement blijft ook dan van toepassing.

08. Overdreven luidruchtigheid, “lawaaioverlast”, moet vermeden worden, om medehuurders niet te storen. Dit kan o.a. door het radiotoestel niet te luid in te stellen en geen gezellige onderonsjes te organiseren op de kamer. In dat geval kunnen jullie gebruik maken van de gemeenschappelijke ontspanningsruimte. Het roepen en schreeuwen van de ene kamer naar de andere moet volledig vermeden worden.

Respecteer zeker de nachtrust van anderen! Tussen 22.00 en 8.00 u wordt stilte gevraagd, in de kamers, de gangen, trappen en zeker ook buiten aan de rookplaats.
Draag geen luidruchtig schoeisel in huis.
Het verstoren van het samenleven en de studiesfeer wordt onder geen enkele voorwaarde getolereerd.

09. Iedere verdieping is voorzien van voldoende douches en toiletten. Omwille van hygiënische redenen wordt verwacht deze steeds netjes achter te laten. Na het nemen van een douche moet de ruimte grondig gereinigd worden; haren verwijderen en de vochtige vloer drogen.

Het nemen van een douche en gebruik van de keukens is verboden aan personen die niet in het studentenhuis verblijven.

10. Het is de huurder verboden eetwaren te bereiden in zijn kamer. Er zijn twee gemeenschappelijke ontspanningsruimtes met TV en keuken. De verhuurder stelt koelkasten, diepvriezers, microgolfovens, fornuizen, koffiezetapparaten,… ter beschikking. Het plaatsen en/of gebruiken van waterkokers, kook- en verwarmingstoestellen op de kamer is niet toegelaten. Gemeenschappelijke koelkasten mogen door de huurders benut worden. Het kamernummer moet op alle verpakkingen duidelijk leesbaar zijn. Eetwaren waarvan de versheiddatum is verstreken dient men regelmatig weg te nemen. Gedurende de vakantieperioden dient men niets in de koelkasten achter te laten. Bij morsen, voor of in de koelkast dient men dit onmiddellijk grondig op te kuisen. Er mag niets geplaatst worden op vensterbanken.

Elke huurder zal zorgen dat hij na gebruik van de gemeenschappelijke keuken, deze in ordelijke, nette en propere toestand achterlaat. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afwassen. Dit in het belang van zijn medebewoners. De verantwoordelijken zullen hierop regelmatig toezicht houden. De huurder moet alle elektrische apparaten correct gebruiken en uitzetten na gebruik. Afval wordt afzonderlijk verzameld in het daarvoor voorziene lokaal.

11. Alle meubelen en materiaal die zich in de gemeenschappelijke lokalen bevinden mogen de ruimte niet verlaten en dienen met respect behandeld te worden. Alle schade zal door de huurder gedragen worden.

Kamer

 

12. De huurders zijn verzekerd voor ongevallen, die in het studentenhuis gebeuren. Maar in de brandpolis van het studentenhuis zijn persoonlijke zaken van de huurders, o.a. kleding, niet inbegrepen. Men kan dit vermelden in de eigen brandpolis; “Waarborg verplaatsing inboedel”.

13. Indien een huurder ziek wordt, kan hij/zij terecht bij de huisartsen van het studentenhuis. Verwittig zo vlug mogelijk het personeel. Zij zullen op uw vraag de dokter bellen. Indien de huurder maar met een klein ongemak te kampen heeft, kan het personeel zelf hulp bieden. Tijdens de weekdagen zijn de opvoeders ook ’s nachts te bereiken.

14. De fietsen moeten in de fietsenstalling geplaatst worden. Er mogen geen fietsen aan de brandtrap of tegen het gebouw gezet worden. Het is aangewezen om de fietsen in de fietsenstalling ook goed te sluiten tegen diefstal.
Op het terrein van het studentenhuis is geen plaats voorzien voor voertuigen. Enkel op de parking van het ziekenhuis.

15. Om verstaanbare veiligheidsredenen dient de ingangsdeur steeds gesloten te blijven. Het is ten strengste verboden voorwerpen tussen de deur te plaatsen of deze open te laten, zelfs voor korte duur.

De brandladder mag enkel gebruikt worden in geval van brand, of tijdens een brandoefening.
De toegang tot de daken is ten strengste verboden. Gebruik van de lift tijdens weekends en vakantieperiodes is af te raden.
Kamerbreed tapijt is niet toegelaten omwille hygiëne en brandgevaar.
Het is de huurder verboden te roken in het gebouw. Roken kan wel buiten op voldoende afstand van het gebouw.

Alle huurders dragen een grote verantwoordelijkheid op gebied van veiligheid voor zichzelf en medebewoners. De veiligheid van anderen in gevaar brengen o.a. door roken in het gebouw of saboteren van een rookmelder, heeft onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg.
Het gebruik van alcohol is enkel toegelaten in de keuken en/of ontspanningsruimte, mits toestemming van het begeleidend personeel. Let op! Ook al heb je toestemming om alcohol te gebruiken, dan rekenen we er toch op dat je je gezond verstand gebruikt.

Bezit en gebruik van drugs is verboden in het studentenhuis. Bezit, gebruik en dealen betekent onmiddellijke schorsing.

Het binnenbrengen en/of houden van dieren is niet toegelaten in de kamers of om het even waar in het gebouw.

Affiches en posters mogen enkel aangebracht worden op de voorbestemde plaatsen en mits toestemming van het personeel.
Het is de huurder verboden elke vorm van fuiven te organiseren binnen het gebouw.
Bij overtreding zullen de nodige sancties getroffen worden.

Camera’s zijn geplaatst in de gemeenschappelijke ruimtes om de veiligheid te waarborgen.

16. Er wordt regelmatig een vergadering (peda-raad) met vertegenwoordigers van de huurders belegd. Het reilen en zeilen in het studentenhuis wordt hier besproken. Huurders kunnen er voorstellen doen om het samenleven nog aangenamer te maken. Het verslag van deze vergadering wordt uitgehangen op het info bord.

 

Keuken

17. De directeur en/of opvoeders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor onverantwoord gedrag van huurders, noch voor diefstallen. Meerderjarigen zijn volledig handelsbekwaam en worden in staat geacht zich naar goeddunken te gedragen, maar wel binnen de regels. Meerderjarigheid betekent ook verantwoordelijkheid opnemen voor je daden ten opzichte van iedereen. Wanneer er vermoedens bestaan van een overtreding op één van de reglementen, hebben de personeelsleden het recht om de kamers te controleren en de ouders (verantwoordelijken, voogden) hiervan op de hoogte te stellen. Wie op een overtreding betrapt wordt, kan de toegang tot het studentenhuis ontzegd worden, zonder terugbetaling van de huur.

18. In geval van brand is het van belang om vlug te reageren, geef het alarmsignaal door op de brandknop te drukken, die zich in elke gang bevindt. Rookdetectors bevinden zich op iedere kamer en in de gemeenschappelijke ruimten.

Verwittig directeur Jo Kums via peda-gsm.

De brandweer wordt rechtstreeks verwittigd door de alarmcentrale als het brandalarm af gaat.
Indien het brandalarm opzettelijk wordt aangezet en/of door eigen schuld afgaat (roken, kaarsen, wierook,…), worden de kosten voor het nodeloos uitrukken van de brandweer op de huurder verhaald.
Welke informatie geven tijdens een noodoproep?

Soort:      Brand, explosie, ongeval…
Plaats:
Studentenhuis Salvator vzw
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt.

Nadere omschrijving plaats, verdieping, toegang.

Aard      kwetsuur, aantal, uitgestrektheid,…

Als je snel bij de brand bent, kan je veel schade voorkomen. Op heel wat plaatsen in het studentenhuis zijn haspels en blusapparaten aanwezig. Deze zijn echter nutteloos als je ze niet doeltreffend kan gebruiken. Iedereen zou dan ook moeten weten waar de dichtstbijzijnde snelblusser of muurhaspel te vinden is, en hoe ze werken. Kijk daarom eens rond en stel je op de hoogte van de werking.

Opgelet: alleen maar pogen de brand te blussen indien je zelf niet in gevaar komt!

Als er echt gevaar dreigt, is het noodzakelijk dat iedereen het gebouw verlaat. Een vlotte evacuatie kan van levensbelang zijn. Mensen die geïnformeerd en getraind zijn, zullen minder snel in paniek raken. Daarom zijn er jaarlijks verschillende brandoefeningen. Neem deze oefeningen steeds ernstig! Een veilige omgeving is de verantwoordelijkheid van ieder van ons.

Zorg dat je de mogelijke vluchtwegen kent. Ze zijn aangeduid met officiële waarschuwingstekens. In elke gang en kamer hangt een evacuatieplan. Neem op elk verdiep dat je komt even de tijd om dit te bekijken.
Hoe evacueren?

 • Bij het horen van het alarmsignaal, onderbreek je je bezigheden. Klop op de deur van je buren, dit om te kijken of ze het brandalarm gehoord hebben en weten dat ze moeten evacueren.
 • De evacuatieweg is de afgesproken vluchtweg indien de veiligheid dit toelaat.
 • Op de verzamelplaats blijf je wachten tot men de toelating geeft om naar het gebouw terug te keren. (verzamelplaats is aan de fietsenstalling)
 • GEBRUIK IN GEEN GEVAL DE LIFT!

19. Het is belangrijk regelmatig het infobord aan de ingang te raadplegen. Je vindt er informatie, mededelingen en eventuele wijzigingen over het studentenhuis terug. We gaan er vanuit dat de info door alle huurders gelezen wordt.

20. Internetgebruik in het studentenhuis

 

Het studentenhuis voorziet voor haar studenten een persoonlijke internetverbinding per kamer en gemeenschappelijk te gebruiken internetaansluitingen in de leefruimtes op de eerste verdieping. Het gebruik van deze internetverbindingen is gratis. De kabel die hiervoor vereist is kan op het secretariaat geleend worden tegen een waarborg. De kabel wordt steeds in het aansluitpunt gelaten. Indien nodig wordt de kabel uit de pc gehaald om slijtage van dit aansluitpunt tegen te gaan.

 • Het aanbod van deze internetfaciliteiten door het Studentenhuis Salvator is een gunst en geen recht.
 • De systeembeheerders doen hun best om het netwerk stabiel te houden. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens of enige andere geleden schade door de gebruikers van dit netwerk.
 • Een user-id (gebruikersnaam) is enkel voor persoonlijk gebruik en wordt niet doorgegeven aan anderen. Elk misbruik van een user-id is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokkene.

 

Het gebruik van deze internetverbinding vereist respect vanwege de gebruikers : respect voor het systeem en toebehoren en respect voor de privacy van elkeen.

Ongepast gedrag en/of misbruik van de servers en toebehoren worden niet getolereerd.

Vastgesteld misbruik en/of eventuele hinder bij het gebruik van je eigen computer en/of het systeem worden dadelijk op het secretariaat gemeld.

 • De internetverbinding mag niet gebruikt worden voor commerciële noch onwettige doeleinden.
 • Systeeminformatie, systeemconfiguratie of beschikbare toepassingsprogramma’s mogen niet gewijzigd worden.
 • Schoolwerk heeft steeds voorrang. Online gamen, Facebook en andere recreatieve toepassingen worden toegelaten zolang ze het schoolwerk niet verstoren door o.a. het systeem sterk te vertragen.
 • De systeembeheerders hebben steeds het recht om een site die overlast veroorzaakt offline te halen om de andere gebruikers een vlot gebruik van het systeem te kunnen verzekeren.

 

Bij overtreding van de bovenstaande regels en richtlijnen behoudt Studentenhuis Salvator vzw het recht de betrokken gebruiker(s) te sanctioneren. Dit kan gaan van een tijdelijke of blijvende intrekking van het internetgebruik, een financiële vergoeding van de benadeelde partijen, tot het ondernemen van  gerechtelijke stappen t.a.v. de misbruiker(s).

De Raad van Bestuur van Studentenhuis Salvator vzw zal ernstige overtredingen onderzoeken om verdere sancties te bepalen. Indien een hogere instantie een overtreding meldt zal er door Studentenhuis Salvator vzw volledige medewerking verleend worden aan hun onderzoek.

Copyright © 2019 Er zijn nog enkele kamers vrij. Kom vrijblijvend langs voor info. All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.